Choosing Your Future – Choosing Which Doors You’ll Walk Through